حذف صدرصد موش  خانگی و انبار انجام می گیرد 

 

نظر به شیوع بیماری تنفسی کرونا و ضرورت گندزدایی  و ضد عفونی مراکز و اماکن ، این شرکت با توجه به پتانسیل فنی و تجهیزاتی اقدام به اخذ مجوز گندزدایی و ضد عفونی از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نموده است لذا کلیه سفارشات مربوط به ضد عفونی مراکز و اماکن در اسرع وقت پذیرفته و بر اساس پروتکل های سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام می گردد.

 

درمان  صدرصد  شپش  در اردبیل   بصورت صدرصد تضمینی  زیر نظر کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی  با قیمت مناسب  

حذف صدرصد سوسک و موش  , مورچه بصورت  تضمینی زیر نظر کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی